Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Stomatologia-Brynów.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska 86, Katowice 40-584.
 1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
 1. U Administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych,
  z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez:
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi;
  • przesyłania zamówionych przez Państwa wiadomości e-mail;
  • realizacji wizyty;
  • zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości;
  • w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
 1. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem
  i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Dane osobowe nie są wykorzystywane w innym celu, niż w tym w którym zostały zebrane.
 1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
  z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) lub do momentu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
 1. W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania (korekty),
  • prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.